Polityka prywatności Serwisu: https://www.siedlisko-mojemiejsce.com/
1. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
url: https://www.siedlisko-mojemiejsce.com/
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: DOROTA SZABLEWSKI SIEDLISKO, Nowa Wieś

ul. Staromiejska 42, 64-510 Wronki
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: siedlisko.mojemiejsce@gmail.com
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Obsługa zapytań przez formularz
o Realizacja zamówionych usług
o Prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
1.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
2.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.
3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub
do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup
odbiorców:
o o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w
celu realizacji celu działania strony,
o o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora,
o Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest
to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych
osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do
danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w
pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,
przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
marketingu bezpośredniego.
7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
Europejskiej.
8. Administrator udostępnia Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
o SIEDLISKO Dorota Szablewska Nowa Wieś ul. Staromiejska 42, 64-510 Wronki
o Karol Szablewski SIEDLISKO Nowa Wieś ul. Staromiejska 42, 64-510 Wronki
4. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W
takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony
zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i
opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
5. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te
są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
6. Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
(Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi
danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na
wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy
pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że
dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce
nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do
operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona
obsługa plików cookie.
3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana
korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest
administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych
osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
urządzeniu końcowym użytkownika.
7. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki
marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe
jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www.
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową,
której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone